Privacyverklaring

Privacyverklaring

Psychologenpraktijk Buitenpost centrum voor opvoedings- en gedragsproblemen
Groenkamp 1
9285 SZ Buitenpost
Tel. 06-37331250
www.psychologenpraktijk-buitenpost.nl
email: g.g.de.haan@hetnet.nl

 

De Psychologenpraktijk Buitenpost, gevestigd te Buitenpost en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01159745, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe de Psychologenpraktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1. Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de Psychologenpraktijk persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. deelnemers aan bijeenkomsten van de Psychologenpraktijk;
c. sollicitanten;
d. alle overige personen die met de Psychologenpraktijk contact opnemen of van wie de Psychologenpraktijk persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens
De Psychologenpraktijk verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. een betrokkene (of met toestemming van betrokkene) zelf heeft verstrekt.

 

3. Doeleinden verwerking
De Psychologenpraktijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 

4. Rechtsgrond
De Psychologenpraktijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij en gemeenten (declaratie van jeugdhulp) e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5. Verwerkers
De Psychologenpraktijk schakelt voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) in die uitsluitend volgens instructies van de Psychologenpraktijk persoonsgegevens verwerken. De Psychologenpraktijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6. Persoonsgegevens delen met derden
De Psychologenpraktijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De Psychologenpraktijk deelt geen persoonsgegevens van (potentiële) patiënten met derden voor commerciële doeleinden. De Psychologenpraktijk deelt ook geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7. Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER )
De Psychologenpraktijk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EE. Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt de Psychologenpraktijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8. Bewaren van gegevens
De Psychologenpraktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De Psychologenpraktijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. behandel gegevens: ten minste 20 jaar(per 2020) na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en ZZP-ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

 

9. Wijzigingen privacyverklaring
De Psychologenpraktijk kan deze verklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van de Psychologenpraktijk gepubliceerd. Het is verstandig dit document regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht de Psychologenpraktijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de Psychologenpraktijk door een e-mailbericht te sturen naar g.g.de.haan@hetnet.nl ter attentie van G. de Haan.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop de Psychologenpraktijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de Psychologenpraktijk door een e-mailbericht te sturen naar g.g.de.haan@hetnet.nl ter attentie van G. de Haan. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Klachtenfunctionaris. Dit gaat via een klachtenformulier die u kunt opvragen in onze praktijk.

 

6 juni 2018

Meer informatie? Neem contact met ons op