Missie en Visie

Missie
‘Wij willen graag op een respectvolle en professionele wijze de cliënt helpen bij het beantwoorden van zijn/haar vragen. Er wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing van de problemen of gekeken naar een goede manier om te leren leven met de problemen. Wij bieden over het algemeen kortdurende individuele behandelingen voor verschillende probleemgebieden.’

 

Visie
De visie waarop de behandeling en omgang met de cliënt gebaseerd is, wordt beïnvloed door verschillende theorieën en modellen. De belangrijkste daarbij zijn:

• handelingsgerichte diagnostiek;
• oplossingsgerichte therapie;
• gedragstherapie;
• competentiegericht denken;
• samenwerkingstabel
• EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing).

 

Bij de handelingsgerichte diagnostiek worden de adviezen die uit de diagnostiek fase volgen zo concreet mogelijk geformuleerd. Dit zorgt ervoor dat de cliënt duidelijke handvatten aangereikt krijgt om mee te werken (Kuperus, 2006).

 

De gedragstherapie is een methode voor planmatige gedragsverandering. Bij de gedragstherapie wordt er van uitgegaan dat het (probleem)gedrag in stand wordt gehouden of juist wordt afgezwakt door de reacties van de omgeving. Door nu de gevolgen van het gedrag te beïnvloeden kan ook het probleemgedrag worden beïnvloed. De cognitieve gedragstherapie werkt vanuit de kracht van gedachten. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat positieve gedachten een positief effect hebben op het gevoel en daarmee ook op het gedrag. Er wordt gebruik gemaakt van het GGGG model (Gebeurtenis – Gevoel en gedachten – Gedrag – Gevolg). Wanneer de cliënt een situatie beschrijft waar zich problemen in voordoen, wordt er nagegaan wat de cliënt hierbij voelt en denkt, wat de client vervolgens doet en wat het gevolg daarvan is. Vervolgens wordt er samen met de cliënt gezocht naar vervangende en positieve gedachten (Kuperus, 2006).

 

Het competentiegericht denken gaat er van uit dat de deskundigheid in de cliënt zelf zit. Oplossingen dienen in samenwerking met de cliënt gezocht te worden. Het is van belang dat de oplossingen bij de cliënt passen. Het met de cliënt gezamenlijk zoeken naar oplossingen komt voort uit het samenwerkingsmodel (Kuperus, 2006).

 

EMDR is een behandeling die toegepast wordt bij hulpvragen die voortkomen ten gevolge van ingrijpende gebeurtenissen. Door de EMDR sessies kunnen traumatische ervaringen verwerkt worden.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op