En allinnich, sûnder syn nêst moat de jonge earn ûtfleane de sinne yn e mjitte”

 

Khalil Gibran 1883-1931

Meer informatie? Neem contact met ons op